CFL

Press release - New agreement Brodo Trogir and CFL

Press release - New agreement Brodo Trogir and CFL

31/08/15

Croatian shipbuilding yard Brodo Trogir has reached an agreement with CFL for the construction and exploitation of three (and later on, a further three) new supply vessels (of the Joint Runner type) for the offshore market. They will include one ship with an almost completed hull which will now be finished. Construction of this vessel was halted one and a half years ago following the bankruptcy of the yard, Peters Shipyards. The shipyard in Kampen will be temporarily rented by the specialised shipbuilder Barkmeijer to prepare the hull for transport to the shipyard in Croatia. The sections of a second vessel are already there and these will be used for the second newbuilding in the series. The other ships will all be built entirely by Brodo Trogir. The first delivery is scheduled for mid 2016.
 

The shipbuilding and ship repair yard Brodo Trogir is owned by Croatian entrepreneur Danko Koncar, who is also acting as financier of the ships. He is a major shareholder of the London-based investment group Kermas Limited, and has worldwide interests in mining, renewable energy, shipbuilding and shipping. Kees Koolhof, the director and major shareholder of CFL, initiated contact with Danko Koncar.
 

Koncar has stated in the media that he wants to develop an advanced shipyard for the construction of specialised ships. The order for the first three ships, signed in the presence of the Croatian Prime Minister, fits in with this ambition. The ships will be bought by a company within the Koncar group. CFL is responsible for their management and long-term commercial operation, in collaboration with its US partner, Intermarine.
 

To arrive at a solution for the unfinished hull in the Netherlands, a consortium was formed with the other parties concerned in the bankruptcy of the yard, steel supplier CIG, electrical installation company eL-Tec, the producer of hatchcovers and tweendecks Coops & Nieborg, and the shipbuilder Barkmeijer. This has achieved a dual purpose. Thanks to the completion of the hull, the suppliers affected by the bankruptcy of the yard will possibly receive payment for a large part of their claims on the yard for their goods and services. Moreover, they will be involved as far as possible in the construction of the new ships. It is anticipated that there will be more demand for this type of innovative vessel. This is good news for this part of the maritime sector, which is operating in a difficult market and is essential for the healthy future of shipbuilding in the Netherlands.

 

CFL itself now has a clear path to continue the strategic diversification it initiated and can draw a line under an episode that has been both commercially difficult and emotionally taxing, partly as the result of a number of unqualified and factually inaccurate reports in the press.


The Caranx is designed for the offshore segment and will now, in an improved version, still be used as the Joint Runner, a new and innovative type of ship. The deep-sea extraction of oil and gas makes high demands on the reliability and range of supply ships. With the Joint Runners and through its cooperation with the Koncar group, CFL will soon have a strong trump card in this growth market. Thanks to the adjustable capacity of their holds, they can carry great lengths of pipeline, while their two cranes allow them to operate in areas without transhipment facilities. The DP2 system makes loading and unloading possible on the high seas and in heavy weather.
 

The CFL Offshore Desk has been established to take care of the commercial exploitation of the Joint Runners. It has offices in Amsterdam and is currently employing personnel with specialised knowledge of offshore services.


Kees Koolhof looks back with mixed feelings on the hectic time following the bankruptcy of Peters Shipyards. “Yet we always believed in a positive solution for the majority of all parties involved” he says. “That has now been realised, for which we have to thank the ABN Amro and their continued support, the well-intentioned cooperation of the receiver, and the really constructive and open attitude of the other members of the consortium. The entrepreneurial spirit and the enthusiasm of Danko Koncar and the management of Brodo Trogir have also played a decisive role. Together we have achieved the best possible result.”

 

Persbericht - Brodo Trogir sluit overeenkomst met CFL

31/08/15


De Kroatische scheepsbouwwerf Brodo Trogir heeft met de Nederlandse rederij CFL overeenstemming bereikt inzake de bouw en exploitatie van drie (en later nog eens drie) nieuwe toeleveringsschepen (type Joint Runner) voor de offshore markt. In dit kader zal het casco van een al op stapel staand nieuwbouwschip worden afgebouwd. De bouw was anderhalf jaar geleden gestaakt na het faillissement van de werf, Peters Shipyards. De werf in Kampen zal tijdelijk worden gehuurd door de gespecialiseerde scheepsbouwer Barkmeijer om het casco gereed te maken voor vervoer naar de werf in Kroatië. De secties van een tweede schip bevinden zich daar al en worden gebruikt voor het tweede nieuwbouwschip in de serie. De overige schepen zullen volledig door Brodo Trogir worden gebouwd. De eerste aflevering staat gepland voor medio 2016.
 

De scheepsbouw- en scheepsherstelwerf Brodo Trogir is het eigendom van de Kroatische ondernemer Danko Koncar, die tevens optreedt als financier van de schepen. Dr. Koncar is onder meer grootaandeelhouder van de in Londen gevestigde investeringsgroep Kermas Limited en heeft wereldwijd deelnemingen in mijnbouw, herwinbare energie, scheepsbouw en scheepsvaart. De contacten met de heer Koncar zijn geïnitieerd door Kees Koolhof, de directeur-grootaandeelhouder van CFL.
 

Koncar heeft in de media verklaard Brodo Trogir te willen uitbouwen tot een geavanceerde werf voor de bouw van schepen voor specialistische doeleinden. De in aanwezigheid van de Kroatische minister-president getekende nieuwbouworder voor de eerste drie schepen past in deze ambitie. De schepen zullen worden afgenomen door een vennootschap binnen de Koncar-groep. CFL is verantwoordelijk voor het management en de lange termijn commerciële exploitatie, in samenwerking met haar Amerikaanse partner Intermarine.
 

Om tot een oplossing te komen voor het nog af te bouwen casco in Nederland, werd een consortium gevormd met andere door het faillissement van de werf gedupeerde partijen; staalleverancier CIG, het elektrische installatiebedrijf eL-Tec, de producent van luiken en tussendekken Coops & Nieborg en scheepsbouwer Barkmeijer. Hierdoor is een tweeledig doel bereikt. De door het faillissement van de werf gedupeerde toeleveranciers krijgen mogelijk door de afbouw van het casco een groot deel van hun vorderingen op de werf betaald door hun goederen en diensten aan Brodo Trogir te leveren. Bovendien zullen ze zoveel mogelijk bij de nieuwbouw van de schepen worden betrokken. Verwacht wordt dat er meer vraag zal zijn naar dit type innovatieve schepen.
 

Dat is goed nieuws voor dit deel van het maritieme cluster, dat in een moeilijke markt opereert en essentieel is voor een gezonde toekomst van de scheepsbouw in Nederland. Voor CFL zelf maakt het de weg vrij om de ingezette strategische diversificatieoperatie voort te zetten en een streep te zetten onder een episode die als bedrijfsmatig zwaar en emotioneel beladen is ervaren. Mede als gevolg van enkele ongenuanceerde en feitelijk onjuiste publicaties in de pers.  
 

De Caranx is ontworpen voor het offshore-segment en zal nu, in een verbeterde versie, als Joint Runner alsnog als een nieuw en innovatief scheepstype worden ingezet. De diepzee-winning van olie en gas stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid en actieradius van toeleveraars. Met de Joint Runners en de samenwerking met de Koncar-groep heeft CFL straks sterke troefkaarten in handen op deze groeimarkt. Ze kunnen door de verstelbare capaciteit van de ruimen grote lengtes pijpleidingen vervoeren en door de twee kranen ook in gebieden zonder overslagfaciliteiten opereren. Door het DP2-systeem is laden en lossen in volle zee en bij stevige zeegang mogelijk.

Voor de commerciële exploitatie van de Joint Runners is de CFL Offshore Desk opgericht. Het houdt kantoor in Amsterdam en neemt op het moment mensen met gespecialiseerde kennis van de offshore-dienstverlening aan.


Kees Koolhof kijkt met gemengde gevoelens terug op de hectische tijd sinds het faillissement van Peters. ‘Toch zijn we altijd in een, voor het overgrote deel van de partijen, positieve oplossing blijven geloven. Dat deze nu gerealiseerd is, hebben we mede te danken aan de blijvende steun van ABN Amro, de welwillende medewerking van de curator, en de zeer constructieve en open houding van de overige leden van het consortium. De ondernemingszin en het positivisme van Dr. Danko Koncar en het management van Brodo Trogir zijn daarbij van doorslaggevend belang geweest. Samen zijn we tot het best haalbare resultaat gekomen.’

 


Overig nieuws